dr Stevan Dakić

Rođen 19.09.1965. godine u mestu Dragnić Podovi, opština Šipovo, Bosna i Hercegovina. Završio Vojnu akademiju kopnene vojske JNA, smer veza i stekao zvanje oficir veze. Zatim je završio postdiplomske studije na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Univerziteta Union „Nikola Tesla“ i odbranio magistarsku tezu „Borba protiv terorizma u BiH u skladu sa pravcima borbe u Evropskoj Uniji“ i stekao zvanje magistra nauka industrijskog menadžmenta. Odbranio je doktorsku disertaciju 27.05.2014. godine na istom fakultetu pod nazivom „Funkcije menadžmenta u procesu zaštite od izvora i oblika društvenog ugrožavanja“ i stekao zvanje Doktor nauka industrijskog menadžmenta. Takođe, završio je specijalističke strukovne studije na Fakultetu bezbednosti u Beogradu i stekao zvanje menadžer bezbednosti – specijalista. Stekao sam i zvanje Magistar (master) prava, smer kriminalistika. Pored toga, pohađao sam „Program naprednih bezbjednosnih studija EPASS 08-1 (George C. Marshall European Center for Security Studies)“ u Garmišu, SR Nemačka.

Dalje, pohađao je veći broj domaćih i inostranih sertifikovanih i nesertikovanih kurseva  i seminara iz oblasti obaveštajnih poslova i bezbednosti, kao i iz oblasti strateškog i operativnog menadžmenta. Najvažniji su kursevi i seminari koji su održani u organizaciji NATO država, od kojih se mogu izdvojiti sledeći: „Obaveštajne operacije u borbi protiv terorizma“, „Štabni oficir u operacijama podrške miru „Obaveštajni rad u borbi protiv terorizma“, „Proces operativnog planiranja“, „Prikupljanje i analiza obaveštajnih podataka iz otvorenih izvora“,  „Kurs obaveštajnih analitičara“, „Socijalne mreže, finansijske pretnje i osnove OSINT-a“, „Obaveštajni višestepeni kurs za internacionalne studente za borbu protiv terorizma  na USA NDIC“.

Takođe, položio je stručni ispit za rad u organima državne uprave.

U više navrata bio je direktor, organizator i realizator većeg broja kurseva u OS BiH iz oblasti obaveštajnih poslova i bezbednosti iz više vojnoobaveštajnih disciplina.

 

Obrazovanje

  • Doktorske studije

Univerzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Mladenovcu, Industrijski menadžment, 2014

  • Magistarske studije

Univerzitet Union, Fakultet za poslovno industrijski menadžment u Mladenovcu, Industrijski menadžment 2010-2012

  • Specijalističke studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet za bezbednost, Bezbednost i terorizam, 2009

  • Osnovne studije

Vojna akademija, Veza i telekomunikacije, 1984-1988

 

Radovi

  1. Dakić, Konflikti i strategija prevazilaženja RS-BiH, Naučni skup Konflikti i strategija rješavanja konflikata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, Banja Luka, str. 292-303, 2012
Izbornik
sr_RSSerbian