dr Miodrag Komarčević

Miodrag Komarčević, rođen je u Bijeljini (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina), 30. marta 1960. Diplomirao je na temu „Uloga bezbednosnog sektora u sistemu društvene samozaštite“. Magistarske studije je završio na Fakultetu Narodne odbrane na temu „Međusobna saradnja u preventivnom delovanju između službe Javne bezbednosti i drugih subjekata društvene samozaštite na bezbednosnom sektoru“. Doktorirao je na Fakultetu Odbrane i zaštite na temu „Mesto i uloga Službe javne bezbednosti u sistemu bezbednosti – kritička analiza normativnog i stvarnog“.

Nakon završetka osnovnih studija, radio je u svojstvu asistenta na Fakultetu odbrane i zaštite za predmet „Bezbednost“.

Od 1988-2001 godine bio je zaposlen u Saveznom Ministarstvu za odbranu u zvanju savetnika.

Tokom 2007-2008 godine, radi na Koledžu zdravstvene nege u Bijeljini kao predmetni profesor za predmet „Metodologija naučnog istraživanja“. U istom vremenskom intervalu na Univerzitetu za poslovne studije Banja Luka, realizuje nastavu iz predmeta „Ekološka bezbednost“.

Od 2011. godine, zaposlen je na Visokoj strukovnoj školi za preduzetništvo u Beogradu u svojstvu predavača za predmete „Uvod u bezbednost“, „Menadžment bezbednosti“, „Energetska bezbednost“ i „Zaštita kritične infrastrukture“, na osnovnim studijama, dok na specijalističkom studijskom programu realizuje nastavu za predmete „Korporativna bezbednost“, „Komparativni sistemi bezbednosti“ i „Upravljanje krizama i rizicima u korporativnom sektoru“.

Od 2015. godine, na Fakultetu za bezbednost, Univerziteta „Union – Nikola Tesla“ Beograd, realizuje i nastavu iz predmeta „Korporativna bezbednost“ i „Sistem zaštite lica i objekata“.

 

 • Doktorske studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet odbrane i zaštite, Bezbednost, 1993

 • Magistarske studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet narodne odbrane, Bezbednost, 1987

 • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet odbrane, Bezbednost, 1979-1983

 

Knjige i udžbenici:

 1. M. Komarčević, Uvod u kritičnu infrastrukturu, Monografija, Akademska misao, Beograd, 2018. ISBN 978-86-7466-718-7

 

Radovi:

 1. M. Komarčević, P. Čelik and I. Arnautović, (2021): The influence of Covid-19 on the field of social security – The example of the Republic of Serbia, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe 1/2021, pp. 35-50. ISSN-Internet 1435-2869
 2. P.Čelik, M.Komarčević, and M. Dimić, (2020): Konvergencija pandemije Kovid 19 i sajber kriminala: Kontekst i opseg, Megatrend Review, Vol. 17, № 4/2020, Megatrend University, Belgrade: str. 49-74. (UDK 343.53:[616.98:578.834 / 343.533::004); UDK 33, ISSN 1820-3159
 3. M. Komarčević, C. Živanović, I. Arnautović, Metodologija za utvrđivanje kriznih scenarija u elektroenergetskom sistemu prema smernicama Evropske Unije, Conference Proceedings, 13th International Scientific and Professional Conference „Crisis Management Days“, pp. 69-76′, Veleučilište Velika Gorica, 2020.  ISSN: 2706-3720
 4. M. Komarčević, A. Mijatović, Assessment of Vulnerabilitz of Critical Infrastructure on Climate Change in the Environment, 11th International Scientific Conference, Belgrade, 2019. ISBN 978-86-86707-70-3, COBISS.SR-ID 276819212
 5. Lj. Pejanović, S. Stojanović, M. Komarčević, Corporate and System Coordinated Integration of Security Service of State and Private Sector, Monograph, editor prof Dragan Trivan, Faculty of Business Studies and Law University „Union-Nikola Tesla“ Belgrade Serbia, Austrian Institute for European and Security Policy/AIES Wien, Austria, Institute for Corporative Security Studies ICS Ljubljana Slovenia; Belgrade, 2018. ISBN 978-86-81088-13-5, COBISS.SR-ID 265414668
 6. G. Astratova, M. Komarčević, Emergency Dispatch Service System Organization in the Housing and Communal Services System in the Context of Digitalization in Russia, 10th International Scientific Conference, Belgrade, 2018
 7. M. Komarčević, P. Čelik, The Influence of Disruptive Technologies on the Protection of Personal Data and Privacy in Digital Space,  10th International Scientific Conference, Belgrade, 2018
 8. M. Komarčević, M. Dimić, C. Živanović: Zaštita kritične infrastrukture u EU od hibridnih pretnji, Zbornik radova: 10. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Dani kriznog upravlјanja“, Velika Gorica, 2017
 9. Lj.Pejanović, M. Komarčević, P. Čelik: Centralizacija i militarizacija područja bezbednosti u Evropskoj Uniji, Zbornik radova: 10. Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Dani kriznog upravlјanja“,Velika Gorica, 2017
 10. M. Komarčević, M. Dimić, P. Čelik, Challenges and impacts of the digital transformation of society in the social sphere in: SEER Journal for Labor and Social Affairs in Eastern Europe, Seite 31-48, Jahrgang 20 (2017)
 11. M. Komarčević, M. Dimić, P. Čelik: Challenges and impacts of digital transformation of society in the social sphere, 9. Međunarodna naučno-stručna konferencija „Socijalni akteri pred izazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira“, Palata Srbije, Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd, 2017
 12. M. Komarčević, V. Stanivuk: Izazovi i rizici energetskog zaokreta Evropske Unije na zemlјe Zapadnog Balkana, Zbornik radova: Međunarodni naučni skup „Ekonomske politike malih zemalјa u uslovima evropskih integracija„, Ekonomski Fakultet, Banja Luka, 2017
sr_RSSerbian