dr Ivan Arnautović

Ivan Arnautović je rođen 12. aprila 1971. godine u Beogradu. Od svoje 12. godine živi na Cetinju, gde završava Osnovnu školu „Njegoš“. Nakon osmogodišnje škole upisuje i završava Gimnaziju na Cetinju, prirodno matematički smer.  Visoku poslovnu školu u Beogradu završava 1996. godine. Nakon dve godine upisuje Fakultet za menadžment, gde stiče zvanje diplomiranog ekonomiste. Postdiplomske studije upisuje 2009 god. na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, Univerziteta Crne Gore. Magistrirao je sa prosečnom ocenom A 9,8. Školske 2011. godine upisao je doktorske studije u Podgorici – Međunarodna ekonomija. Zvanje „Doktora ekonomskih nauka“ stiče sa prosečnom ocenom 9,56 i ocenom 10 na odbrani disertacije. Od 1997. zaposlen je u preduzeću Soletico doo iz Podgorice, prvo na poslovima administracije, a potom na mestu rukovodioca komercijalne službe.

Godine 2000. zasniva radni odnos u Upravi javnih prihoda RCG u Podgorici na poslovima samostalnog savetnika. U Upravi je radio na nekoliko projekata,kao član stručnih timova. Aktivno je učestvovao na poslovima fiskalizacije u Crnoj Gori.

Ivan Arnautović 2003. prelazi da živi i radi u Beograd gde počinje da radi u kompaniji Sion Sion Group doo Beograd. Učestvuje u razvoju kompanije sa mesta finansijskog i izvršnog direktora.

U kompaniji PKB Agroinženjering AD Beograd počinje sa radom 2007. godine na mestu finansijskog, a kasnije i generalnog direktora. U preduzeću je obavljao i poslove Predsednika Upravnog odbora.

Učestvovao je u nekoliko privatizacija u Srbiji na mestima predsednika nadzornih i upravnih odbora.  Radio je kao konsultant u nekoliko domaćih i stranih kompanija u Srbiji i Crnoj Gori.

Već duži niz godina Ivan Arnautović je vlasnik nekoliko preduzeća u Beogradu, medju kojima su Delicatea doo preduzeće koje se bavi proizvodnjom i distribucijom prehrambenih proizvoda sa sopstvenim brendom „Suvo Zlato“, kao i maloprodajnih objekata „Pršutara“. Vlasnik je i restorana „Zvezda Lounge bar“ na stadionu Marakana. Vlasnik je i preduzeća, koje se bavi poslovima špedicije, transporta i skladištenja.

Kao direktor i vlasnik Delicatea doo 2017. god dobija sertifikat uspešnosti od inostrane sertifikacione kuće, sa bonitetnim rejtingom AAA, koji ima 2% preduzeća iz oblasti hrane u Republici Srbiji, sa tržišnim učešćem u kompanijama kao što su Mercator, Idea, Roda, Delhaize, Maxi, Veropulos, Dis, Aroma, Omv kao i mnoge druge.

Od kompanije Delhaize Srbija već duži niz godina ocenjen je kao poslovni partner sa najvećim rejtingom u okviru proizvodnje za robnu marku Premia.

Takođe, od Privredne komore Rusije i Ruske Ambasade dobija priznanje kao preduzeće za preporuku za saradnju na prostorima jugoistočnog Balkana.

Sudski veštak je ekonomske i finansijske struke.

Poseduje sertifikat iz poznavanja Međunarodnih računovodstvenih standarda. Poseduje položen stručni ispit od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, sektora za vanredne situacije.

Član je Društva ekonomista Crne Gore. Član je nekoliko odbora u okviru sportskog društva Crvena Zvezda. Član je Saveza radio amatera od 1994 god. Pilot je aviona, kao i pilot bespilotnih letilica.

 

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za međunarodnu ekonomiju, Međunarodna ekonomija, 2018

 • Magistarske studije

Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet, Ekonomija, 2010-2012

 • Osnovne studije

Univerzitet Megatrend, Fakultet za menadžment u Zaječaru, Menadžment, 1996-2000

 

Knjige i udžbenici:

 1. Arnautović, I., (2021). Ljudski resursi u bezbednosti. Akademska misao.

 

Radovi:

 1. Arnautović, I., Rašović, A. (2014). Organizational and national culture in the process of change management. Entrepreneurship(1), 64–74.
 2. Komarčević, I., Čelik, P. and Arnautović, I., (2021): The influence of Covid-19 on the field of social security – The example of the Republic of Serbia, SEER Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe 1/2021, pp. 35-50. ISSN-Internet 1435-2869
 3. Komarčević, M., Živanović, C., Arnautović, I., Metodologija za utvrđivanje kriznih scenarija u elektroenergetskom sistemu prema smernicama Evropske Unije, Conference Proceedings, 13th International Scientific and Professional Conference „Crisis Management Days“, pp. 69-76′, Veleučilište Velika Gorica, 2020.  ISSN: 2706-3720
 4. Vitomir, J., Arnautović, I., Jokić, M. (2020). Pravni sektor preduzeća kao faktor implementacije interne revizije u sistem interno kontrolnog funkcionisanjaMegatrend Revija17 (4), 95–106. doi:10.5937/MegRev2004095V
 5. Arnautović, I., Rašović, A., Stanje, problemi i perspektive korpporativnog upravljanja informatikom u digitalnoj ekonomiji: empirijsko istraživanje, Zbornik radova 10. Međunarodne konferencije „Sloboda i bezbednost u realnom i sajber prostoru“, Beograd, 2018.
 6. Arnautović, I., Davidov, T., Nastić, S., Popović, S. (2022) The importance of making a rational business decision of top management in agricultural companies in the Republic of Serbia, University of Belgrade Faculty of Agriculture Institute of Agricultural Engineering, Scientific Journal, Agricultural engineering, Year XLVII, No.3, 2022. pp: 1–8 Print ISSN 0554-5587 eISSN 2406-1123 UDK 631 (059) (M51).
 7. Arnautović, I., Davidov, T., Nastić, S., Popović, S. (2022) The importance of business decision-making of top management in an agricultural company that uses the practical application of new approaches to software solutions in the it sector in the Republic of Serbia, University of Belgrade Faculty of Agriculture Institute of Agricultural Engineering, Scientific Journal, Agricultural engineering, Year XLVII, No.2, 2022. pp: 51–57, ISSN 0554-5587, eISSN 2406-1123, UDK 631 (059) (M51).
 8. Arnautović, I., Vitomir, G., Davidov, T., Popović, S., Nastić, S.(2021) Poboljšanje upavljačkih odluka top menadžmenta zasnovano na usvojenim preporukama pravnog sektora i interne revizje u preduzeću, Savetovanje – publikacija „Održivi razvoj Braničevskog okruga i energetskog kompleksa Kostolac“ str 139, Požarevac (M33)
 9. Živanović, C., Komarčević, M., Arnautović, I., Nastić, S.(2021) Korporativno preduzetništvo i korporacijska bezbednost u savremenim uslovima poslovanja“, Zbornik radova nastavnika i saradnika VII, Visoka škola za primijenjene i pravne nauke „Prometej“, Banja Luka, str. 56-65, ISBN: 978-99955-33-39-7, COBISS.RS-ID132299009 (M51).
 10. Arnautović, I., Davidov, T., Vitomir, J., Nastić, S., Popović, S. (2021). Development of software applications in transition countries at the request of top management of large companies, AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November, 1-2 December 2021 / Kırsehir Ahi Evran University, str. 37, (M33).
 11. Arnautović, I., Davidov, T., Vitomir, G., Nastić, S., Popović, S. (2021). Software methodologies in the development of software solutions, AHI EVRAN International Conference on Scientific Research 30 November, 1-2 December 2021 / Kırsehir Ahi Evran University, str. 37, (M33)
 12. Arnautović, I., Nastić, S., Vitomir, G., Davidov, T., Popović, S. (2021) Valid business decision-making of top management in medium enterprises on the example of business in the Republic of Serbia, Technology, Engineering, Management, Entrepreneurship, Learning (TEMEL) – International Journal ® 2021 Vol.5.Iss.2. (Nov.2021) 9 – 17, ISSN 2545 – 4390, Bitola Republic of Macedonia  (M53)
 13. Arnautović, I. (2021), The importance of forming internal control mechanisms in companies operating according green economy, XXV International Eco-Conference ® 2021 XIV Environmental protection of urban and suburban settlements, Ecological movement of Novi Sad, ISBN 978-86-83177-57-8, COBISS.SR-ID 46054409 (M33)
 14. Arnautović, I., Jokić, M., Laban, B., Popović, D., Popović, S., Nastić, S. (2020) The importance of introducing a direct food distribution manufactured by agricultural production in a single economy, Scientific journal, Vol4, University of Belgrade, Faculty of agriculture, institute of agricultural engineering, ISSN 0554 – 5587, eISSN 2406-1123 UDK 631 (059) (M52)
 15. Jokić M., Laban B., Arnautović I., Popović D., Popović S., (2020) Implementation of internal audit in companies taking account of already existing information system, Svarog časopis za društvene i prirodne nauke, br 20.Nezavisni univerzitet Banja Luka, ISSN 1986-8588, Original scientific paper UDK 657.6:004.4, DOI 10.7251/SVR2020090J, (M51)
 16. Popović, D., Vitomir, J., Jokić, M., Arnautović, I., Vrhovac, D., Barović, N., Vujinović, K. &Popović, S. (2020), Implementation of internal audit in companies intending to operate on the principles of green economy in the Republic of Serbia, Agriculture & Forestry, Vol. 66Issue 2: 93-98, DOI: 10.17707/AgricultForest.66.2.09, (M24)
 17. Arnautović, I., Jokić M., Popović D.,Nastić S., Popović S., (2020). Implementation of financial evaluation of equipment in the management process of the top manager of the company, 10 th International Conference, Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT-2020, 21-24 June 2020, VrnjačkaBanja (Serbia),(M33)
 18. Arnautović I.,Jokić M., Popović D., Nastić S., Popović S., (2020), The importance of financial management in the process of total management of top management of transitional economy enterprises, 10th  International Conference, Economics and Management-Based on New Technologies, EMoNT-2020, 21-24 June 2020, Vrnjačka Banja (Serbia),(M33)
 19. Jokić, M., Laban, B., Arnautović, I., Popović, D. i Popović, S.(2020), Making business decisions in industrial companies in the transition country, by the case of the Republic of Serbia, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2020, pp. 4-11. (Annals UCB Series Economy, ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007
 20. Jokić, M., Laban, B., Arnautović, I., Mijić, R., Dončić, D. (2020), Decision of the top management after the decision to establish an internal audit in a company operating basically in the field of agricultural activity on the example of the Republic of Serbia, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2020, pp. 18-24. (Annals UCB Series Economy, ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007
 21. Jokić, M., Laban, B., Arnautović, I., Popović, D. i Popović, S., (2020). Making business decisions in industrial companies in the transition country, by the case of the Republic of Serbia, Annals of the „ConstantinBrâncuşi” University of TârguJiu, Economy Series, Issue 2/2020, pp. 37-44. (Annals UCB Series Economy, ISSN 2344-3685, ISSN-L 1844-7007
 22. Laban, B., Arnautović, I., Jokić, M., Popović, D., Mihajlović, Z. i Mihajlović, D. (2020). Observation of internal audit within the transition processesin the Republic of Serbia in industrial and other companies, Temel-ij; Volume 4, issue 1, p. 75 – 81.
 23. Arnautović, I,. Marinković, V., (2019), Investicije u Srbiji kao ključni pokretač ekonomskog i ukupnog društvenog razvoja, Institut društvenih nauka, Naučni skup, 29. Zbornik „Dug i (ne) razvoj”, ISBN 978-86-7093-218-0, Beograd, 2019.
 24. Arnautović, I., Rašović, A., (2018), Stanje, problem i perspective korporativnog upravljanja informatikom u digitalnoj ekonomiji: Empirijsko istraživanje,  X Međunarodna naučna konferencija „Sloboda i bezbednost u realnom sajber prostoru”, ISBN 978-86-86707-68-0, Beograd, 08.06.2018.
 25. Arnautović, I., Rašović, A., (2017), Trenutno stanje, problem i perspektive korporativnog upravljanja: Empirijsko istraživanje, IX Međunarodna naučna konferencija „Socijalni akteri predizazovima informatičkih tehnologija u traganju za novom vizijom socijalnog mira”, ISBN 978-86-86707-66-6, Beograd, 09.06.2017.
 26. Arnautović, I., Rašović, A. (2016), Upravljanje promenama u kontekstu procesa globalizacije: Empirijsko istraživanje, VIII Međunarodna naučna konferencija „Konfliktna globalizacija – novisvet u nastajanju”, ISBN 978-86-86707-65-9, Beograd, 03.06.2016.
 27. Arnautović, I. (2015), Ekonomske, socijalne, moralne i političke posljedice mobinga, VII naučna konferencija studenata PhD studija iz oblasti ekonomije, UDG, FMEFB, Podgorica, 25.12.2015.
 28. Arnautović, I. (2014), Konflikt kao inicijator mobinga, V naučna konferencija studenata PhD studija iz oblasti ekonomije, UDG, FMEFB, Podgorica, 12.12.2014.
 29. Arnautović, I. (2014), Teorijski aspect definisanja mobinga, IV (vanredna) naučna konferencija studenata PhD studija iz oblastie konomije, UDG, FMEFB, Podgorica, 11.10.2014.
 30. Arnautović, I. (2013), Theoretical aspects in the defining of mobbing (or bullying), Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe (SEER) – Quarterly of the European Trade Union Institute (ETUI) – Nomos – Issue 2, Brussels, No. 2, 2013.
 31. Arnautović, I. (2013), Teorijski aspekt mobinga, V Međunarodna naučna konferencija „Moralni učinci ekonomije i ekonomski učinci morala”, ISBN 978-86-86707-58-1, Beograd, 16.06.2013, Vol. 1, br. 13, str. 136-148.
Izbornik
sr_RSSerbian