dr Dragiša Jurišić

Rođen 06.08.1973. godine u Srpcu, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Radio u Vojsci Republike Srpske. Oženjen, troje dece. Učesnik UN misije u Etiopiji i Eritreji kao vojni posmatrač 2004/2005 u trajanju od godinu dana. Učesnik NATO misije u Avganistanu ISAF, 2009/2010, u trajanju od šest meseci. Aktivan učesnik nekoliko UNDP i EU projekata vezanih za zaštitu i spasavanje.

 

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Bezbednost, zaštita i spasavanje, 2013-2016

 • Master studije

Univerzitet u Beogradu, Fakultet bezbednosti, Bezbednost, 2008-2010

 • Osnovne studije

Vojna akademija, Bezbednost, 1992-1996

 

Knjige i udžbenici

 1. Jurišić D., Čuvari zavjetnog kovčega, Banja Luka, Besjeda, 2006
 2. Jurišić D., Banja Luka –Terorizam i odgovor, Besjeda: Ars Libri, 2011
 3. Jurišić D, Zaštita i spasavanje u Bosni i Hercegovini, Banja Luka, Uni Global, 2016
 4. Jurišić D., Maksimović G., Zbirka propisa o zaštiti i spasavanju u republici Srpskoj, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka; Bezbjednosni istraživački centar, 2016
 5. Jurišić D., Pejičić D., Naoružanje Oružanih snaga BiH, Banja Luka, Art print, 2016.
 6. Jurišić D., Pištolji i automati 9 mm, Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Bezbjednosni istraživački centar, Banja Luka, 2019.
 7. Jurišić D., Obrenović P., Vulin Lj., Vojska Republike Srpske, Republički centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica, Banja Luka, 2022

 

Radovi

 1. Jurišić D., Kompjuterske simulacije kao savremeni način obuke snaga korporativne bezbjednosti, Zbornik radova V naučnog skupa “Dani bezbjednosti” na temu: “Razvoj sistema bezbjednosti i zaštite korporacija – Fakultet za bezbjednost i zaštitu, Banja Luka, 2011, UDK 005.574:334.726]:[335.5:004.7,
 2. Jurišić D., Snage proširenog odgovora u zaštiti i spašavanju na nivou lokalne zajednice u Republici Srpskoj, Značenja, godina XXVII, broj 69,  Doboj, maj 2011, UDK 355/359
 3. Jurišić D., Volonterizam kao dio sistema zaštite i spašavanja, Nauka,ISSN 1986/504X, UDK 001, god.II , vol. 2, No 1-3/2011, Orginalni naučni rad, Pavlović univerzitet, Bijeljina, 2011, UDK: 37.068(497.6)
 4. Jurišić D., Nezaposlenost kao faktor ugrožavanja ljudske bezbednosti, Zbornik radova s naučnog skupa na temu ”Aktuelni trenutak nezaposlenosti u Republici Srpskoj”, Banja Luka, 2011, Pregledni rad, UDK: 331.56:342.22
 5. Jurišić D., Kompjuterske simulacije kao integralni deo sistema planiranja i organizacije sportskih događaja, Zbornik radova, Međunarodni naučni skup na temu “Mladi i nasilje u sportu u Republici Srpskoj – Bosni i Hercegovini obezbjeđenje sportskih događaja”, Prethodno saopštenje, Banja Luka, 2011, UDK: 681.3:347.56:796.093
 6. Jurišić D., Geopolitička pozicija Bosne i Hercegovine- “Energopolitika” i raketni štit, Zbornik radova, Međunarodna konferencija “Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju”, Kratki naučni članak, Banja Luka , 25 februar 2011, UDK 327::911.3(497.6)
 7. Rakić M., Jurišić D., Wahhabism as a Militant Form of Islam on Europe`s Doorstep, u međunarodnom časopisu, Studies in Conflict and Terrorism, Volume 35, Issue 9, 2012
 8. Jakovljević V, Jurišić D., Upotreba kompjuterskih simulacija za potrebe sistema zaštite i spasavanja u Bosni i Hercegovini, Vojno delo, vol. 65, br. 2, Beograd, 2013
 9. Jurišić D., Subversive activities against Serbs and Serbia, Tematski Zbornik radova međunarodnog zančaja sa Međunarodnog naučnog skupa, „Dani Arčibalda Rajsa“, Tom III, Vol. III,  Beograd, 2013
 10. Jurišić D., Critical Infrastructure Protection in Bosnia and Herzegovina and role of the military, Zbornik radova “National Critical Infrastructure Protection regional perspective”, Faculty of Security and ICS, Beograd, decembar 2013
 11. Jurišić D., Evolucija civilnog planiranja za vanredne situacije NATO-a sa osvrtom na BiH, Godišnjak fakulteta bezbjednosti, Fakultet bezbjednosti, Beograd, 2013
 12. Jurišić D., Vojska kao poslednji resurs u vanrednim situacijama sa osvrtom na Oružane snage BiH, Zbornik radova sa 7. međunarodnog znanstveno-stručne konferencije „Dani kriznog upravljanja“, Velika Gorica, 22-23. maj 2014
 13. Jurišić D., Civilno-vojna saradnja u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova sa trećeg međunaroodnog naučnog skupa „Katastrofe: prevencija i saniranje posledica“, Brčko, mart 2015
 14. Jurišić D., Availability of Information About Civil Defense on Web-Presentations In Bosnia and Herzegovina, Zbornik radova prve međunarodne naučne konferencije sigurna Srbija: Upravljalje krizama i vanrednim situacijama – teorija i praksa, Nacionalna asocijacija za bezbednost i krizne i vanredne situacije Bezbedna Srbija, Beograd, septembar 2015
 15. Jurišić D., Gašenje požara i resursi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Bezbjednost i zaštita: Zbornik naučnih radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem na temu Aktuelni trenutak političkih, pravnih i ekonomskih aspekata bezbjednosti i zaštite u RS i BiH, Evropski defendologija centar,Banja Luka 17.12.2016,
 16. Jurišić D., Social Media in Civil Emergencies, III International Scientific Conference Safety and Crisis Management – Theory and Practice Safety for the Future – 2017,   Belgrade: Editors: Branko Babić, Nenad Komazec] – Belgrade, RABEK, Belgrade, 28- 29th September 2017
 17. Jurišić D., Volunterism in civil emergencies in Republic of Srpska, Scientific-Profesional Conference: Protection and resque – theory and practice, Visoka poslovnotehnička škola, Doboj i Bezbjednosni istraživački centar, Banja Luka, 27.october 2017
 18. Jurišić D., Armed forces of Bosnia and Herzegovina in civil emergencies, The 1st International Conference on Management, Engineering and Environment (Proceedings of ICMNEEE 2017), Belgrad, 28-29 September 2017
 19. Jurišić D., Dejtornski sporazum, rezolucije Ujedinjenih nacija i Bosna i Hercegovina, Bezbednosni forum, godina III, broj 2, Beograd, 2018
 20. Jurišić D., Operativni centri kao osnov uspješnog upravljanja u vanredni situacijama, Zbornik radova četvrte međunarodne naučne konferencije sigurna Srbija: Upravljanje krizama i vanrednim situacijama – teorija i praksa, Regional association for security and crisis management RABEK, Obrenovac, oktobar 2018
 21. Jovićić R., Jurišić D., Maksimović G., Critical Infrastructure Protection In Bosnia and Herzegovina, Sbornik s dokladi  ot юbileйnata meždunarodna naučna konferenciя na tema „Sigurnost i ikonomika v nesigurniя svяt –  dilemi i predizvikatelstva“, Visše Učiliщe po Sigurnost i Ikonomika – Plovdiv, 7. decembar 2018
 22. Jurišić D., Mjesto i uloga Organizacije starješina VRS na zaštiti i  spasavanju u Republici Srpskoj, Zbornik radova sa konferencije «Uloga starješina VRS u stvaranju i odbrani Republike Srpske tokom odbrambeno-otadžbinskog rata», Organizacija starješina Vojske Republike Srpske, Banja Luka, maj,2018.
 23. Jurišić, D., The internet as a tool for civil protection, Crisic Response Journal, Volume 14, Issue 2, , March 2019
 24. Jurišić D., Maksimović G., Razgraničenje osnovnih pojmova sistema zaštite i spasavanja, Svarog,18, Banja Luka, 2019
 25. Jurišić D., Maksimović G., Jovičić R., Militarization of the Emergency Headquarters, 5th International Scientific / Professional Conference / Security and crisis management – theory and practice, Beograd, 3.i 4. oktobar, 2019
 26. Goran M, Jurišić D., Jovičić R., Increasing Resilience to Emergencies Through the Staff Training, 5th International Scientific / Professional Conference / Security and crisis management – theory and practice, Beograd, 3.i 4. oktobar, 2019.
 27. Jurišić D., Maksimović G., Jovičić R., Prijedlog novog načina finansiranja zaštite i spasavanja/civilne zaštite u Republici Srpskoj, Defendologija, br. 43-44, 2019, Banja Luka, DOI 10.7251/DEFSR4319083J, UDK 355.45+355.58]:336.143.232(497.6RS),  RS-ID 8416792
 28. Božanić D., Jurišić D., Erkić D., LBWA – Z-MAIRCA Model Supporting Decision Making in The Army, Operational Research in Engineering Sciences: Theory and Applications, Vol. 3, Issue 2, 2020
 29. Jurišić D., Jovičić R., Maksimović G., Prilog normativnom uređenju oblasti procjene rizika u Republici Srpskoj, 8 međunarodna konferencija, Evropski univerzitet, Brčko disterikt BiH, 2020, UDK 055.9:005.5(497.6RS)
 30. Jurišić D., Vojska u borbi s pandemijom, Zbornik radova šeste međunarodne naučne konferencije Bezbjednost i krizni menadžment – Teorija i praksa (SecMan) – Bezbjednost za budućnost, Beograd , oktobar 2021
 31. Jurišić D., Otpornost kao faktor funkcije rizika, Tematski zbornik radova „Prevencija katastrofa: zaštita i spasavanje u vanrednim situacijama“, RABEK, S4 GloSec, BIC, Beograd, 2021
 32. Jurišić D., Osvrt na Zakon o bezbjednosti kritičnih infrastruktura u Republici Srpskoj, Zbornik radova:„Zaštita kritične infrastrukture – obaveze država i mogućnosti privatnog sektora bezbjednosti, Banja Luka, 2021
 33. Jurišić D., Possibilities for improving the functioning of civil protection of the Republic of Srpska at the local level, VII International Scientific Professional Conference Security and Crisis Management – Theory and Practise (SecMan) – Safety for the Future, , Belgrad, 30.09.-01.10.2021
 34. Jurišić D., Zakonska regulativa i nedostaci u obuci snaga zaštite i spasavanja u Bosni i Hercegovini, ŽURNAL ZA BEZB(J)EDNOST I KRIMINALISTIKU, Fakultet bezbjednosnih nauka, Banja Luka, 3/2021, DOI: 10.5937/zurbezkrim2102047J COBISS.RS-ID 135110401 UDK 355.58(094.5):551.515.9(497.6).
 35. Jurišić D., Maksimović G., Procjena ugroženosti u poslovaNju gotovim novcem i drugim vrijednostima, BEZBIJEDNOST POLICIJA GRAĐANI, Banja Luka, Godina XVII, Broj 2/21, 2021., UDK 336.717.13:339.74(497.6RS) DOI 10.7251/BPG2102065J
 36. Jurišić D., Izazovi operacija u urbanom području, Vojno delo, vol.75, br.2, Beograd, 2022
 37. Jurišić D., Procjena ugroženosti kritične infrastrukture, Zbornik radova sa Naučno-stručne konferencije „Diskurs o kritičnoj infrastrukturi“, VPTŠ Doboj i BIC Banja Luka, Doboj, 01.04.2022

 

Ostale reference:

 • Osnivač stručnog udruženja Bezbjednosni istraživački centar sa sjedištem u Banjoj Luci
 • Osnivač stručnog udruženja Bezbjednosni forum sa sjedištem u Banjoj Luci

 

Izbornik
sr_RSSerbian