dr Dragana Mitrić Aćimović

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozoski fakultet, Psihološke nauke, 2017.

 • Master studije

Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad, 2010.

 • Osnovne studije

Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Psihologija, 2008.

Knjige i udžbenici:

 1. Mitrić – Aćimović, D. (2022). Building better cultures: Key lessons for leaders and HR. Novi Sad: Culture Impact.
 2. Mitrić – Aćimović, D. (2021). Građenje boljih kultura: Ključne lekcije za lidere i HR. Novi Sad: Culture Impact.
 3. Knežević, J., Mitrić-Aćimović, D. (2017). Psihološki aspekt savremene srpske organizacije: trendovi, problemi i rešenja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju.

Radovi:

 1. Mitrić – Aćimović, D (2012). Korupcija: Šta znamo o njoj, i šta psihologija tu može?, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 140 (3), 471 – 473. M24
 2. Mitrić – Aćimović, D. (2013). Implementacija i evaluacija grupnih formi rada sa osuđenicima – studija novosadskog slučaja, Andragoške studije, 2, 143-154. M24
 3. Mitrić – Aćimović, D., Nikolašević, Ž. (2014).  Moralnost, materijalna oskudica i religioznost kao prediktori sklonosti ka prihvatanju korupcije, Primenjena psihologija, 7 (2), 119 – 135. M24
 4. Mitrić- Aćimović, D., Dinić, B. (2012). Vrste karijernog fidbeka i osobine ličnosti kao prediktori samoefikasnosti u karijernom odlučivanju, Primenjena psihologija, 5(2), 183 – 199. M51
 5. Mitrić – Aćimović, D., Vujić, D., Dostanić, J. (2012). Relacije shvatanja o ljudskoj prirodi i radu i preferencije stila rukovođenja“, Primenjena psihologija, 5 (4), 375 – 392. M51
 6. Mitrić-Aćimović, D., Šolak, R. (2022). Validacija upitnika organizacioni faktori poverenja. Međunarodna naučna konferencija „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu – ALOPS 2022“. Beograd: Visoka škola socijalnog rada. 01.-02. decembar 2022. (str. 176-177).
 7. Mitrić – Aćimović, D. i Nikolašević, Ž. (2013). Osobine ličnosti kao prediktori karijernog uspeha u državnom i privatnom sektoru. Naučno-stručni skup Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad: Filozofski fakultet 11-13.10. 2013. (str. 65 – 66)
 8. Mitrić – Aćimović, D., Majstorović, N., Popov, B. (2011). Percepcija barijera i resursa za zapošljavanje kod osuđenika. Naučno-stručni skup 7. Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet 23. – 24. Septembar 2011. (str. 58)
 9. Mitrić – Aćimović, D., Nikolašević, Ž., Ivković, S. (2011). Relacije self-koncepte sa osobinama ličnosti i vaspitnim stilom roditelja. Naučno-stručni skup 7. Dani primenjene psihologije, Niš: Filozofski fakultet 23. – 24. Septembar 2011. (str. 82)
 10. Majstorović, N., Popov, B., Mitrić – Aćimović, D. (2012). Manifestacije makijavelizma kod opšte populacije i osuđenika utvrđene pomoću upitnika ENM-2. 18. Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 10. -11. februar 2012. (str. 156 – 157)
 11. Matanović, J., Majstorović, N., Mitrić – Aćimović, D. (2011). Koruptivno mišljenje – racionalizacije, njihovo značenje, tipovi i prisustvo. Saopštenje na međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji, 14-16.10.2011. Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju. Knjiga rezimea strana 287-288
Izbornik
sr_RSSerbian