dr Đerđi Erdeš Kavečan

Radno iskustvo:

2001 – 2002. “Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine”, Novi Sad

– Psihološka procena dece sa razvojnim problemima, kao i dece sa akutnim i hroničnim oboljenjima –

2003 – 2005.  “Obrazovni Centar”, Novi Sad

(u okviru Udruženja Prosvetnih Radnika u Vojvodini),

– Koordinator programa i projektnih aktivnosti “Obrazovnog Centra”

– Rad sa osnovnoškolskom bilingvalnom decom u obliku kreativnih psiholoških radionica –

– Stručan dopunski rad sa bilingvalnom decom ometenom u razvoju iz OŠ “Milan Petrović”

– Psihološko savetovanje dece i roditelja –

2008  – “Studijska grupa psihologija” Departman za Filozofsko-filološke nauke, Državni Univerzitet, Novi Pazar

 • Saradnik u nastavi na predmetima: Psihologija motivacije i emocija, Emocionalni razvoj i afektivno vezivanje, Psihologija učenja i inteligencije i Osnovi Pedagoške psihologije –
 • Tokom školske 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010. godine držala vežbe, kao i predavanja iz navedenih predmeta.

2010  – “Studijska grupa psihologija” Departman za Filozofsko-filološke nauke, Državni Univerzitet, Novi Pazar

 • Asistent na predmetima: Psihologija motivacije i emocija, Emocionalni razvoj i afektivno vezivanje, Osnovi Pedagoške psihologije, Pedagoška psihologija – praktikum, Psihopatologija razvojnog doba, Mentalno zdravlje, Zdravstvena psihologija, Komunikologija (Departman za Računarsku tehnologiju) –
 • Od letnjeg semestra školske 2011/2012-te godine drži predavanja iz predmeta: Dinamika partnerskih odnosa –

2012 –  “Studijska grupa psihologija” Departman za Filozofsko-filološke nauke, Državni Univerzitet, Novi Pazar

 • Docent na predmetima: Psihologija motivacije i emocija, Emocionalni razvoj i afektivno vezivanje (stari program), Uvod u razvojnu psihologiju, Razvojna psihologija, Psihologija učenja, Kognitivni razvoj (stari program), Dinamika partnerskih odnosa, Pedagoška psihologija-praktikum
 • Uvod u razvojnu psihologiju (Studijska grupa: Srpski jezik i književnost)
 • Razvojna psihologija (Studijska grupa: Vaspitač u predškolskoj Ustanovi),
 • Psihologija učenja (Studijske grupe: Engleski jezik i književnost i Srpski jezik i književnost)

2016 – “Master studije: Obrazovanje nastavnika stručnih predmeta”,  Državni Univerzitet, Novi Pazar

 • Docent na predmetu: Razvojna psihologija

2018 – “Master studije: Psihologija”, Državni Univerzitet, Novi Pazar

 • Docent na predmetu: Porodični odnos

2019 – reizbor u zvanje docenta “Studijska grupa psihologija” Departman za Filozofsko-filološke nauke, Državni Univerzitet, Novi Pazar

 • Docent na predmetima: Psihologija motivacije i emocija, Uvod u razvojnu psihologiju, Razvojna psihologija, Psihologija učenja, Dinamika partnerskih odnosa, Pedagoška psihologija-praktikum, Psihologija porodice, Psihologija u mendžmentu i marketingu
 • Uvod u razvojnu psihologiju (Studijska grupa: Srpski jezik i književnost)
 • Razvojna psihologija (Studijska grupa: Vaspitač u predškolskoj Ustanovi),

“Master studije: Psihologija”, Državni Univerzitet, Novi Pazar

– Docent na predmetu: Porodični odnos

Obrazovanje

 • Doktorske studije

Univerzitet u Novom Sadu, Interdisciplinarne studije Centra za Menadžment u Obrazovanju Univerziteta u Novom Sadu (ACIMSI), 2011.

 • Magistarske studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozoski fakultet, Psihološke nauke, 2009.

 • Osnovne studije

Univerzitet u Novom Sadu, Filozoski fakultet, Psihološke nauke, 2000.

Knjige i udžbenici:

 1. Erdeš-Kavečan, Đ., (2021). Psihologija porodice – teorije i istraživanja – . Državni Univerzitet u Novom Pazaru: Spirit plus 021. 237 str. COBISS.SR-ID 36981257 ISBN 978-86-81506-06-6

Radovi:

 1. Erdeš-Kavečan, Đ. (2007). Karakteristike jednoroditeljskih porodica u Vojvodini, U: Zotović, M., Porodice u Vojvodini: karakteristike i funkcionalnost, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 99-116. ISBN: 978-86-80271-57-6 COBISS.SR.ID: 221788167 M45=1,5
 2. Erdeš-Kavečan, Đ. (2007). Karakteristike jednoroditeljskih porodica u Vojvodini, Knjiga rezimea 55. Stručnog skupa psihologa Srbije, Donji Milanovac, 99-100. ISBN: 978-86-83797-57-8 COBISS.SR.ID: 140360716 M64 = 0,5
 3. Erdeš-Kavečan, Đ. (2009). Koroditeljska saradnja nakon separacije roditelja, U: Kapor-Stanulović, N., Efekti tranzicije na porodične i profesionalne životne procese, Studijski program psihologija, Departman za Filozofsko-filološke nauke, Novi Pazar, 43-54. ISBN: 978-86-86893-17-8 COBISS.SR.ID: 245157383 M45=1,5
 4. Erdeš-Kavečan, Đ. (2009). Porodična funkcionalnost u strukturalno različitim porodicama, U: Kapor-Stanulović, N., Efekti tranzicije na porodične i profesionalne životne procese, Studijski program psihologija, Departman za Filozofsko-filološke nauke, Novi Pazar, 55-66. ISBN: 978-86-86893-17-8 COBISS.SR.ID: 245157383 M45=1,5
 5. Erdeš-Kavečan, Đ. (2009). Porodična funkcionalnost i vaspitni stavovi majke u kontekstu psihofizičkog blagostanja deteta u strukturalno različitim porodicama, Knjiga rezimea naučno-stručnog skupa psihologa Savremeni trendovi u psihologiji, Novi Sad, 51-52. ISBN: 978-86-6065-025-4 COBISS.SR.ID: 243119623 M64 = 0,5
 6. Erdeš-Kavečan, Đ. (2009). Roditeljski savez i njegove relacije sa komponentama psihofizičkog zdravlja deteta, Primenjena psihologija, vol.2 (3), str. 287-302. ISSN: 1821-0147 COBISS.SR.ID: 236071451 M53=1
 7. Erdeš-Kavečan, Đ. (2010). Kako majke procenjuju svoje vaspitno ponašanje u strukturalno različitim porodicama, Pedagoška stvarnost, vol. 56, br. 1-2, str. 107-118. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0553-45691002107E&redirect=ft M52=1,5
 8. Erdeš-Kavečan, Đ., Bjelica, A. (2010). Porodični kontekst, polne razlike roditelja i procena globalnog zdravlja deteta, Knjiga rezimea VI. Konferencije Dani primenjene psihologije, Niš, 30-31 ISBN: 978-86-7379-199-9 SR.ID: 178285580 M64 = 0,5
 9. Erdeš-Kavečan, Đ., Bjelica, A. (2010). Porodični kontekst, polne razlike roditelja i procena globalnog zdravlja deteta, U: Stefanović Stanojević, T., Todorović, J., Dimitrijević, B., Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet, Niš, 52-65. ISBN 978-86-7379-258-3 COBISS.SR-ID 193638412 M45=1,5
 10. Soleša-Grijak, Đ., Erdeš-Kavečan, Đ. (2010). Porodični odnosi u primarnoj porodici i kvalitet veze sa braćom i sestrama u odraslom dobu, Knjiga rezimea VI. Konferencije Dani primenjene psihologije, Niš, 31-32 ISBN: 978-86-7379-199-9 SR.ID: 178285580 M64=0,5
 11. Soleša-Grijak, Đ., Erdeš-Kavečan, Đ. (2010). Vaspitni stil roditelja i kvalitet odnosa braće i sestara. U: Stefanović-Stanojević, T., Todorović, J., Dimitrijević, B., Psihički razvoj, mentalno zdravlje i rad, Niš: Filozofski fakultet Univerziteta, Departman za psihologiju, 66-75. ISBN 978-86-7379-258-3 COBISS.SR-ID 193638412 M45=1,5
 12. Soleša-Grijak, Đ., Erdeš-Kavečan, Đ. (2011). Percepcija roditeljskog kapitala u ranom odraslom dobu, Knjiga rezimea 59. Stručnog skupa psihologa Srbije, Sokobanja, M64=0,5
 13. Erdeš-Kavečan, Đ. (2011). Family and health of its members as a reflection of socio-psychological life conditions (Zbornik 15th International Eco-conference on Environmental Protection of Urban and Suburban settlements) ISBN: 978-86-83177-44-8 SR.ID: 266152199 M33=1
 14. Erdeš-Kavečan, Đ., Soleša-Grijak, Đ. (2011). Porodična konfiguracija i oblici konfliktnih interakcija među siblinzima u mlađem odraslom dobu. Knjiga rezimea VII. Konferencije Dani primenjene psihologije, Niš, 80. ISBN: 978-86-7379-228-6 COBISS.SR.ID: 186297356 M64 = 0,5
 15. Erdeš-Kavečan, Đ., Oljača, M. (2011). Samoefikasnost kod adolescenata: predikcija na osnovu koroditeljske saradnje. Knjiga rezimea VII. Konferencije Dani primenjene psihologije, Niš, 81. ISBN: 978-86-7379-228-6 COBISS.SR.ID: 186297356 M64 = 0,5
 16. Oljača, M.,  Kostović, S.,  Erdeš-Kavečan, Đ. (2011). Interpersonalni odnosi, obrazovne potrebe studenta i  kvalitet studiranja, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, knjiga XXXVII,173-184. http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0374-07301102173O M52=1,5
 17. Oljača, M.,  Kostović, S.,  Erdeš-Kavečan, Đ. (2011). Motivacija odraslih u procesu učenja (2011), U: Radaković, J., Pametna investicija  u program doživotnog učenja žena, Akademija ženskog preduzetništva, Novi Sad, 20-31. ISBN: 978-86-911597-1-9

COBISS.SR.ID: 266021127 M45=1,5

 1. Oljača, M., Kostović, S., Erdeš Kavečan, Đ. (2011), Educational achievement of Roma children in primary schools, Zbornik radova, Inkluzivno obrazovanje: Od pedagoške teorije do prakse“ M45=1,5
 2. Erdeš-Kavečan, Đ., Oljača, M., Kostović, S., Kovačević, M. (2012). Relationship between psychosocial and physical health of a child with the dimensions of the functioning of single-parent families, HealthMED Journal, Vol.6 (1), 301-308. ISSN: 1840-2291 http://www.healthmedjournal.com/vol06-no1.pdf  M23=4
 3. Oljača, M., Erdeš-Kavečan, Đ., Kostović, S. (2012). The relationship between the quality of family functioning and the academic achievement of adolescents, Croatian Journal of Education, Vol. 14 (3/2012), 485-510 M23=4
 4. Erdeš-Kavečan, Đ., Oljača, M. (2012). Porodične relacije i njihov efekat na pojavu anksioznosti kod adolescenata. Knjiga rezimea XVIII. Dani psihologije u Zadru http://psydays.unizd.hr/wp-content/uploads/2012/05/Program-XVIII-Dani-psihologije-u-Zadru-Programme-za-web.pdf M34=0,5.
 5. Erdeš-Kavečan, Đ., Oljača, M. (2012). Nivo zadovoljstva životom kod adolescenta kao prediktor roditeljske saradnje i roditeljskog ponašanja. Knjiga rezimea VIII. Konferencije Dani primenjene psihologije, Niš, 142. ISBN: 978-86-7379-257-6 SR.ID:193636364 М64=0,5
 6. Erdeš-Kavečan, Đ., Oljača, M., Kostović, S. (2014). Family factors affecting adolescents’ self- efficacy: Empirical study in secondary schools. Anthropological Researches and Studies Vol. 1 (3), 18. ISSN: 2360-3445 M34= 0,5
 7. Erdeš-Kavečan, Đ., Oljača, M., (2016). Predikcija vaspitnog ponašanja roditelja na osnovu indikatora školskog funkcionisanja adolescenata. Knjiga rezimea 64. Stručnog skupa psihologa Srbije, Zlatibor, 114, Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN: 978-86-89377-22-4 SR.ID: 223538956 M64= 0,5
 8. Erdeš-Kavečan, Đ., Fazlagić, R. A., (2016). Karakteristike psihofizičkog zdravlja starih lica u Novom Pazaru, Knjiga rezimea 3. ‘‘Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016“, 22, Banja Luka: Filozofski fakultet. M34= 0,5
 9. Fazlagić, R. A., Erdeš-Kavečan, Đ. (2016). Porodično okruženje, godine starosti i emocionalno stanje kod osoba treće dobi, Knjiga rezimea 3. ‘‘Otvoreni dani psihologije Banja Luka 2016“, 23, Banja Luka: Filozofski fakultet, M34= 0,5
 10. Erdeš-Kavečan, Đ., Fazlagić, R. A., (2017). The assessment of health, degree of generativity and integrity with respect to the past and current financial status in persons of the third age, Knjiga rezimea“, Studii Şi Cercetări De Antropologie Bucharest, Vol.5, 33. ISSN 2344 – 2824; ISSN–L 0039 – 3886. M34= 0,5
 11. Fazlagić, R. A., Erdeš-Kavečan, Đ. (2017). Differences in psychophysical health, integrity and emotional state of elderly people given the former working engagement of family members, Knjiga rezimea“, Studii Şi Cercetări De Antropologie Bucharest, Vol.5, 35. ISSN 2344 – 2824; ISSN–L 0039 – 3886 M34= 0,5
 12. Erdeš-Kavečan, Đ., Ramičević, R. (2017). Oblici agresivnog ponašanja dece i njihova povezanost sa dimenzijama porodičnih odnosa, Knjiga rezimea 65. Stručnog skupa psihologa Srbije, Zlatibor, 114-115. Beograd: Društvo psihologa Srbije. ISBN: 978-86-89377-25-5 COBISS.SR.ID: 2346223500. M64= 0,5
 13. Ramičević, R., Erdeš-Kavečan, Đ., (2017). Polne i uzrasne razlike u proceni kvaliteta porodičnih interakcija i adaptibilnog ponašanja deteta u višim razredima osnovnih škola, Knjiga rezimea 65. Stručnog skupa psihologa Srbije, Zlatibor, 114-115. Beograd: Društvo psihologa Srbije. ISBN: 978-86-89377-25-5 COBISS.SR.ID: 2346223500. M64= 0,5
 14. Erdeš-Kavečan, Đ, Oljača, M. (2017). The role of family relations on perception of self-efficacy in adolescents. In. Avdić, A., Junuzović-Žunić, L. (Eds.), Unapređenje kvalitete života djece i mladih. (pp. 191-201). Tuzla: Udruženje za podršku i kreativni razvoj djece i mladih i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli, 191-201. ISSN 1986-9886 M14= 5
 15. Erdeš-Kavečan, Đ., Ramičević, R. (2017). Self-efficacy and family relations at elementary school age. Knjiga rezimea, 13th International Conference Days of Applied Psychology – Psychology in and around us, Niš: Faculty of Philosophy, University of Niš, 76., ISBN: 978-86-7379-458-7 M34= 0,5
 16. Ramičević, R., Erdeš-Kavečan, Đ (2017). Parental education styles and forms of anxious behavior of children. Knjiga rezimea, 13th International Conference Days of Applied Psychology – Psychology in and around us, 105., Faculty of Philosophy, University of Niš ISBN: 978-86-7379-458-7 M34= 0,5
 17. Ramičević, R., Erdeš-Kavečan, Đ (2017). Parental Educational Styles and Forms of Anxious Behaviour of a Child. Hedrih, V. (Ed.), Work and Family Relations at the Beginning of the 21st Century. (pp. 129-142). International Thematic Proceedings Book. Subconference. Faculty of Philosophy, University of Niš.  ISBN 978-86-7379-468-6 UDC: 159.942.6-053.5:316.356.2-055.52 M45= 1,5
 18. Zotović Kostić, M., Beara, M., Erdeš-Kavečan, Đ. (2017) Upotreba računara i mobilnih telefona i školski uspeh mladih u Vojvodini. Nastava i Vaspitanje Vol. 66 (3), 465-482. UDK-371:004(497.113) 371.26-057.874(497.113) DOI:10.5937/nasvas1703465Z M24= 4
 19. Erdeš-Kavečan, Đ., Fazlagić, R. A., (2018). Characteristics Of Psychophysical Health, Generativity And Integrity Level In Elderly People Considering Previous And Current Financial Status. Anthropological Researches and Studies. Vol.8, 36-48. ISSN 2360-3445; ISSN-L 2360-3445 DOI: http://doi.org/10.26758/8.1.4  M33= 1
 20. Erdeš-Kavečan, Đ., Ramičević, R. (2018). Family relations and self-efficacy in elementary school age, In. Dimitrijević, B., Panić, D. (Eds.), Psychology in and around us (pp. 253-268). International Thematic Proceedia. Faculty of Philosophy, University of Niš.  ISBN 978-86-7379-481-5 UDC 316.356.2: 159.922.8-053.5 M 45= 1,5
 21. Erdeš-Kavečan, Đ., Šabotić, Z., Belić, M., Fazlagić, A. (2018). Zastupljenost rizičnih oblika ponašanja kod omladine u Novom Pazaru. 66. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 47, Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0 COBISS.SR-ID 264185612 M64=0,5
 22. Belić, M., Beara, M., Erdeš-Kavečan, Đ., Fazlagić, A. (2018). Stavovi mladih prema mentalnim oboljenjima. 66. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 50, Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0 COBISS.SR-ID 264185612 M64= 0,5
 23. Fazlagić, A., Belić, M., Erdeš-Kavečan, Đ., Šabotić, Z. (2018). Stav prema psihoterapiji mladih u Novom Pazaru u odnosu na sociodemografske karakteristike. 66. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 51, Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-33-0 COBISS.SR-ID 264185612 M 64= 0,5
 24. Kavečan, I., Jovanović Privrodski, J., Obrenović, M., Kolarski, M., Kalinova, K., Privrodski, B., Erdeš-Kavečan, Đ., Savić, R. (2018). Genetski uzroci infertiliteta kod žena. MD-Medical Data. Vol.10 (2). 081-086. ISSN 1821-1585; UDK: 618.177:575 M52= 1,5
 25. Kavecan, I., Pajic, M., Vuckovic, N., Redzek Mudrinic, T., Bjelica, A., Velisavljev Filipovic, G., Stojsic-Milosavljevic, A., Vijatov-Djuric, G., Stojsic, M., Erdes-Kavecan, Dj.,Savic, R., Katanic, J., Hrnjak Ilic, H. (2018). Pachydermodactyly: A Rare Type of Macrodactyly as a Dermatological Sign of Compulsive Behavior and Repetitive Trauma; a Case Report and Review of the Literature. Iranian Red Crescent Medical Journal. 20(9):e79992. doi: 10.5812/ircmj.79992. M23=4
 26. Kavečan, I., Obrenović, M., Privrodski,  , Erdeš-Kavečan,  Đ., Golušin,  Z. (2019). Unilateral Type of Macrodystrophia Lipomatosa of the Thumb, Index Finger, and Thenar. Balkan MedicaL Journal. Vol. 36, 60-61. DOI : 10.4274/balkanmedj.2018.1322  M22=5
 27. Erdeš-Kavečan, Đ. (2019). Saopštenje na 67. Kongresu psihologa Srbije, voditeljka Simpozijuma „Mladi u fokusu: psihološki pokazatelji zdravstvenog stanja i ponašanja mladih u Novom Pazaru“, Zlatibor,  Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-37-8 COBISS.SR-ID 276409356
 28. Erdeš-Kavečan, Đ., Fehratović, M., Zotović, M., (2019). Procena fizičkog zdravlja i zastupljenost zdravog načina života kod mladih u Novom Pazaru. 67. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 46,  Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-37-8 COBISS.SR-ID 276409356. M 64= 0,5
 29. Fehratović, M, Tiosavljević, M., Erdeš-Kavečan, Đ (2019). Pozitivno-psihološki pokazatelji mentalnog zdravlja mladih. Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 47, Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-37-8 COBISS.SR-ID 276409356. M 64= 0,5
 30. Belić, M., Fazlagić, A., Erdeš-Kavečan, Đ., Popović, D. (2019). Doživljaj prijateljstva i pripadnost socijalnim grupama mladih u Novom Pazaru. 6 Kongres psihologa Srbije, Zlatibor, 48, Beograd: Društvo Psihologa Srbije. ISBN 978-86-89377-37-8 COBISS.SR-ID 276409356. M 64= 0,5
 31. Erdeš- Kavečan, Đ., Beara, M., Zotović-Kostić, M., Fehratović, M., Belić, M. (2019). Health assessment and presence of mental health problems in young people in Novi Pazar. Knjiga rezimea“, Studii Şi Cercetări De Antropologie Bucharest, 6, 35. ISSN 2344 – 2824; ISSN–L 0039 – 3886 M34= 0,5
 32. Fehratović, M., Erdeš Kavečan, Đ., Belić, M. (2020). Self-esteem as a predictor of general health in young people. Knjiga rezimea, 16th International Conference Days of Applied Psychology – Psychology in the world of science, 55-56, Faculty of Philosophy, University of Niš, ISBN 978-86-7379-541-6  SR-ID 21270025 M34= 0,5
 33. Sejfović, H., Erdeš Kavečan, Đ., Popović, D. (2020). Health issues and bodily pain among youth in relation to gender. Knjiga rezimea, 16th International Conference Days of Applied Psychology – Psychology in the world of science, 57, Faculty of Philosophy, University of Niš, ISBN 978-86-7379-541-6  SR-ID 21270025 M34= 0,5
 34. Rajović, R., Davidović Rakić, J., Erdeš-Kavečan, Đ. (2021). Burnout and life satisfaction of teachers in the Republic of Slovenia during the crises caused by the COVID-19 pandemic In. M. Krstić, J. Minić, Pavićević, M., T. Todić (Eds.), Psihologija katastrofa, vanredno stanje i njihov efekat na zdravlje (pp. 331-351). Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ISBN 978-86-6349-160-1 COBISS.SR-ID 40675337  M14= 5
 35. Vrcic Amar, A., Belic, M., Erdes-Kavecan, Dj. (2021). Concern, Pessimism and Neuroticism of Senior Undergraduates and Students. The New Educational Review 64(2), 273-282. M24=4

Uređivanje monografsko bibliografske publikacije (koautorstvo):

 1. Savić,S., Damjan, M., Erdeš, Đ., Keco, S., Mamuzić, S., Mandžo, D., Miškić, G., Savić-Jevđenić, S., Šijački, Z., Štrbac, G., Vasić, M. (2001). Women from Vojvodina: 1917-1930: Oral Histories of Women (Vojvođanke: 1917-1930: životne priče žena), Novi Sad: Futura publikacije. 418 str. (objavljeno na srpskom i engleskom jeziku). M49=1

 

Rad u bibliografskoj publikaciji:

 1. Erdeš-Kavečan, Đ., (2006). Margit. (1927), Újvidék. In: Savić, S., Mitro, V., Vajdasági magyar nők élettörténetei (62-75). Novi Sad: Futura publikacije (objavljeno na mađarskom i srpskom jeziku). SR-ID 214241031 ISBN 86-7188-056-7 M45= 1,5

 

Izbornik
sr_RSSerbian