Hotelijerski biznis i menadžment događaja

Turistička industrija se prva oporavlja u kriznim periodima, tako i u trajanju aktuelne pandemije. Stoga, nikada do sada se u našem regionu nije istakla potreba za zapošljavanjem visokoobrazovanih, proaktivnih profesionalaca u hotelijerstvu i industriji organizacije događaja.

Studije su koncipirane tako da se pored teorijskog znanja, stiču specifične i aktuelne veštine koje će doprineti zapošljavanju studenta u fazi diplomiranja. Model studija podrazumeva šest studijskih putovanja po poznatim turističkim destinacijama i hotelima koji pripadaju međunarodnim hotelskim lancima u Srbiji i regionu. Takođe, praksa je obavezna od prve godine i ukupno student pohađa četiri profesionalne prakse, koje su mentorisane od strane menadžera sektora i nastavnika Škole. To znači da u svom poslovno-studentskom portfoliu student se detaljno upozna sa bar četiri kredibilna hotela i kompanije i stekne značajne poslovne kontakte.

Na svakom stručnom predmetu se radi na najsavremenijim softverima za hotelsko poslovanje i organizovanje događaja. Nakon položenih stručnih predmeta, dobijaju se međunarodno priznati sertifikati. U toku studija, u okviru slušanja stručnih predmeta, koristimo ekskulzivni nemački hotelske softvere PROTEL i OCTOPOS. U okviru predmeta koji se bave izučavanjem destinacija i hotelijerstva, koristimo softverska rešenja za upravljanje prihodima u hotelijerstvu GuestJoy, RoomPriceGenie i TMRW Hotels.

U okviru ovog područja, naučičeš kako posluju mali porodični hoteli, hoteli u okviru globalnih korporativnih lanaca, kako da kreiraš koncept i organizuješ kongrese, konferencije, seminare, korporativne događaje, festivale, koncerte.

Program je podržan od strane Udruženja hotelijera Srbije HORES, MEKST događaja, konsultantske kompanije MOREHotelier i kompanije za softverska rešenja u hotelijerstvu HSS Solutions.

Zvanje koje se stiče nakon završetka studijskog programa MENADŽMENT I BIZNIS je STRUKOVNI MENADŽER.

Prijavi se

Prijavi se i studiraj na VOS EDUKA

Ključni predmeti su:

 • Ekonomske osnove i sistem organizacije u turizmu;
 • Poslovanje hotelskih preduzeća;
 • Planiranje i finansijski menadžment događaja;
 • Principi organizacije događaja.

Svi predmeti

 • I godina
 • II godina
 • III godina

Ovaj predmet omogućava studentima da shvate značaj i ulogu malih i srednjih preduzeća (MSP) u ekonomskom rastu i razvoju jedne zemlje. Studenti će steći sistematska znanja upravljanja procesima unutar MSP kao i analizaranja uticaja eksternih faktora na rast i razvoj MSP. Jedan od ciljeva kursa je kreiranje pozitivne radne atmosfere u kojoj će svi studenti moći da iskažu svoje potencijale u potpunosti i ostvare što bolji uspeh. Glavni oblik rada biće uz teoretsku prezentaciju i pregled literature, obrada slučajeva iz prakse, kako bi studenti naučili kako da stečena znanja upotrebe u praktične svrhe. U tu svrhu, u toku semestra biće organizovana gostujuća predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti preduzetništva, poslovnog prava, poslovnih finansija, marketinga, i računovodstva i revizije.
Vežbe će biti koncipirane na način da se podstiče kreativnost i inovativnost studenata kroz gostujuća predavanja preduzetnika i preduzetnica, studije slučaja, panel diskusije, grupni rad i prezentacije studenata. Studenti koji žele da rade individualno, biće u mogućnosti da samostalno istražuju problematiku relevantnu za poslovanje MSP i prezentuju rezultate vlastitih istraživanja u formi eseja, odnosno stručnog rada, uz poštovanje metodologije stručno-istraživačkog rada.

Nastavnik: dr Filip Đoković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova;
 • drugi kolokvijum – 30 bodova;
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova;
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Milićević, V., Ilić, B., Ekonomika poslovanja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2014;
 2. Grandov, Z., Ekonomika i organizacija poslovanja, Visoka strukovna škola za preduzetništvo, Beograd, 2005.
 3. Nadoveza, B. Pešić, H., Ekonomika preduzeća, Evropski univerzitet, Brčko, 2014.

Cilj predmeta je da se upoznaju studente sa prirodom i karakterom savremenog menadžmenta, sa njegovom strukturom i procesom i ukaže na njegov značaj za savremene organizacije i savremene uslove poslovanja. Postavljanjem svojevrsne teorijske osnove iz oblasti menadžmenta omogućiti studentima da steknu fundamentalna znanja i veštine iz ove oblasti i osposobiti ih za njihovo buduće uspešno uključivanje u poslovnu praksu i efikasno rešavanje onih problema iz domena menadžmenta, koje savremena praksa sa sobom nosi.
Takođe, studentima se pruža mogućnost da sagledaju i razumeju sve faze u procesu upravljanja organizacijom, kao i da im omogući razumevanje i primenu nekih od osnovnih metoda poslovne analize. Takođe, u okviru predmeta, obrađuju se i brojne teme iz domena operativnog menadžmenta, tj. rešavanja svakodnevnih izazova upravljanja i rada u organizaciji. U nastavi se koriste brojne studije slučaja, odnosno primeri realnih poslovnih problema, čijom analizom studenti stiču sposobnost praktične primene stečenih znanja na predmetu.

Nastavnik: dr Jelena Đorđević Boljanović, dr Vladimir Marinković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Mašić, B., Đorđević Boljanović J., Babić, L., Dobrijević, G., Veselinović, S., Menadžment, Univerzitet Singidunum, 2010.
 2. Williams, C., Principi menadžmenta. Data Status, Beograd, 2011.

Cilj predmeta jeste usavršavanje znanja i veština iz osnovnog poslovnog jezika. Kontinuirano se radi na usavršavanju veština kao što su govor, čitanje, pisanje i slušanje, sa posebnim naglaskom na savladavanje poslovnih običaja, poslovne terminologije i studija slučaja iz oblasti hotelske industrije i događaja. Obezbeđena je priprema studenata za polaganje BEC (Business English Certificate) međunarodno priznatog ispita za prvi nivo (Preliminary) iz poslovnog engleskog jezika.

Nastavnik: Tijana Spasić Jakovljević, master

Cilj predmeta je da studente obuči za primenu osnovnih statističkih metoda za analizu podataka. Statistička analiza podataka omogućava analizu trenutnih i prošlih stanja, kao i predviđanje budućih poslovnih, finansijskih i društvenih događaja. Teorijski koncepti su ilustrovani kroz korišćenje statističkih softvera, sa naglaskom na interpretaciji dobijenih rezultata.

Nastavnik: dr Duško Petrović

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnost – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Vuković, N., Spasić, S., Statistika sa praktikumom, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2022.

Studenti treba da ovladaju teorijama i praksama međunarodne razmene, da se upoznaju sa pojmovima i steknu osnovna znanja iz spoljnotrgovinske politike, teorije platnog bilansa, deviznog tržišta i deviznog kursa, kao i međunarodnog monetarnog sistema. Uspešnim savladavanjem predmeta, studenti će biti u stanju da analiziraju različite aspekte međunarodne ekonomije, kao i da identifikuju probleme i predlože rešenja za  njihovo otklanjanje. Pored toga, sticanjem znanja iz ovog predmeta očekuje se da studenti mogu da objasne tendencije u različitim oblastima međunarodne ekonomije i predvide buduće trendove, kao i da predlože mere za rešavanje problema koji se javljaju na robnim, finansijskim i deviznim tržištima.

Očekuje se da će studenti biti u stanju da primene stečena znanja iz oblasti međunarodne ekonomije na konkretne segmente položaja zemlje u međunarodnom okruženju, kao i da ocene pravce budućih integracionih kretanja i posledice na domaću zemlju. Koristeći stečene analitičke sposobnosti studenti će takođe biti spremni da sprovedu istraživanja u okviru različitih segmenata međunarodne ekonomije.

U okviru nastave iz ovog predmeta studenti će na osnovu predavanja, vežbi i obrade studija slučaja proučavati zakonitosti i tendencije savremenog međunarodnog trgovinskog i finansijskog ambijenta. Analiziraće ulogu i značaj međunarodnih trgovinskih, finansijskih i drugih relevantnih institucija i proučavati mere i instrumente trgovinske politike i njihovu primenu u praksi.

Nastavnik: dr Ivan Arnautović

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Radojević, T., Međunarodna ekonomija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2022.
 2. Salvatore D., Međunarodna ekonomija, prevedeno na srpski jezik u izdanju Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2016.

Predmet ima cilj da upozna studente sa osnovnim obežjima psihologije kao društvene nauke. Naglasak je na pregledu osnovnih teorija, ključnih naučnih studija i empirijskih saznanja – sa akcentom na njihovu primenu u poslovnom svetu. Svrha predmeta je da detaljnije upozna studente sa osnovima psihologije, te da im omogući lakše snalaženje u ovoj naučnoj disciplini tokom daljih studija.

Nastavnik: dr Ivana Jošanov Vrgović

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Žiropađa, Lj., Uvod u psihologiju, Čigoja štampa, Beograd, 2019.
 2. Čolović, M., Milošević, M., Socijalna psihologija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2022.

Osnovni cilj predmeta je da studente na adekvatan način uvede u oblast informacionih sistema i da im ponudi bazična znanja. Takođe, cilj je da informacioni sistemi postanu deo koncepta savremenog poslovanja. Studenti će biti aktivno uključeni u rešavanje problema, kreativno razmišljanje i prepoznavanje mogućnosti. Po završetku kursa studenti će steći razumevanje o primeni osnovnih softvera u poslovanju; razvijati algoritamski načina razmišljanja i sistematičnost u rešavanju praktičnih problema.

Svrha ovog predmeta je upoznavanje sa informacionim tehnologijama, hardverskom i softverskom osnovom savremenih računarskih sistema, kao i fenomenom umrežavanja i Interneta. Pored toga, razmatraju se osnove baza podataka i njihove primene u poslovnom okruženju. Posvećuje se i pažnja pitanjima bezbednosti i principima na kojima se zasniva elektronsko poslovanje. Kroz praktične laboratorijske vežbe stiču se osnove računarske pismenosti u pogledu korišćenja računara, rada sa operativnim sistemom Windows, upotrebe programa za obradu teksta, programa za tabelarni proračun, kao i prezentacije i rada na Internetu.

Partneri u procesu izvođenja nastave su A1 Towers Srbija i Slovenija i Stiv Solutions.

Nastavnik: dr Ivan Pantelić

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Stojmenović, M., Veinović, M., Marković, D., Informatika, Univerzitet Singidunum, 2021.
 2. Stankić, R., Poslovna informatika, Ekonomski fakultet, Beograd, 2021.

Cilj predmeta je da se razvije interes kod studenata za kontinuirano usvajanje preduzetničkih znanja radi jačanja njihove lične konkurentnosti ali i konkurentnosti organizacija u kojima će delovati po završetku studija. Podstaknuti studente na osnivanje vlastitih preduzeća koja će biti preduzetnički vođena tokom celog životnog ciklusa.

Na ovom predmetu će se naučiti kako otvoriti i razviti mali porodični hotel, firmu za organizovanje događaja i nevladinu organizaciju namenjenu za pisanje projekata iz oblasti turizma i poslovnih događaja.

Partner u izvođenju programa je Centar za digitalnu transformaciju Privredne Komore Srbije.

Nastavnici: dr Filip Đoković, mr Radmila Marković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokviju – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • zavrsni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Barringer, B.R. i Ireland, R.D., Poduzetništvo – Uspješno pokretanje novih poduhvata. 3. izd. Tuzla: OFFSET, 2010.
 2. Petković, S., Milanović, M., Laboratorija ideja – od ideje do preduzetničkog poduhvata, Ekonomski fakultet, Banja Luka, 2017.
 3. Avlijaš, R., Avlijaš, G., Preduzetništvo, Univerzitet Singidunum, 2021.

Cilj predmeta je da omogući studentima da razumeju važnost organizacionog ponašanja za funkcionisanje organizacija, sa posebnim fokusom na individualni i timski nivo, da omogući razumevanje ponašanja zaposlenih u organizacijama na osnovu psihologije, sociologije i antropologije, da predstavi različite organizacione procese iz perspektive pojedinaca i organizacija u kontekstu kulture poslovnog ponašanja.

Nastavnici: dr Predrag Ristić, Jelena Parezanović, master, Milica Čučković, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Milovančević, M., Poslovna kultura u inženjerskom menadžmentu, Univerzitet u Nišu, 2017.
 2. Elaković, S., Poslovna etika i komuniciranje, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
 3. Đukić, O., Kultura, etika i vođenje organizacije, Fakultet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2006.

Cilj predmeta je obezbeđivanje znanja iz oblasti ekologije i ekološkog menadžmenta odnosno upravljanja zaštitom životne sredine, uz savladavanje menadžment strategija i veština za rešavanje ekoloških problema, a sa ciljem poboljšanja i povećanja individualne i opšte ekološke svesti, te jačanje buduće proaktivne uloge u primeni rezultata ekološke nauke u praksi, a radi održanog i/ili poboljšanog kvaliteta opšteg razvoja.

Nastavnik: dr Filip Đoković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Voza, D., Ekološki menadžment, Tehnički fakultet, Bor, 2020.
 2. Đukić, P., Đukanović, S., Ekološki menadžment, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, 2021.

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa ključnim pojmovima u turizmu i specifičnostima funkcionisanja turističkog tržišta. Poseban cilj predmeta je upoznati studente sa savremenim ekonomskim funkcijama turizma u okviru nacionalne privrede i utvrđivanje doprinosa turizma nacionalnoj ekonomiji.

U procesu nastave se obrađuju brojne studije slučaja, analiziraju se trendovi i aktivno učestvuje na tri stručne konferencije MEKST u Novom Sadu, Turistički samit Vojvodine i Future Tourism Conference u Budvi.

Nastavnik: dr Filip Đoković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnosti – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Čavlek, N., Bartoluci, M., Prebežac, D., Kesar, O. i drugi., Turizam – ekonomske osnove i organizacijski sustav. Zagreb: Školska knjiga, 2011.
 2. Vojnović, B., Cvijanović, D., Stefanović, V., Razvojni aspekti turističke delatnosti, Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2012.

Stručna praksa na prvoj godini studija uvodi studente u poslovni svet. Studenti se upoznaju sa različitim hotelima i kompanijama za organizovanje događaja.

Trajanje prakse je 3 meseca. Svaka praksa je plaćena. U zavisnosti od perioda prakse, student je istovremeno aktivno uključen u studije i rad.

Svaki student je u ulozi mentija, što znači da dobija mentora u samoj kompaniji koji ga vodi kroz celokupan proces rada.

Nastavne baze za studente prve godine su:

Cilj predmeta je sticanje osnovnih i opštih znanja u domenu poslovnog prava, sa naglaskom na statusno i ugovorno kompanijsko pravo. Očekuje se da će stečena znanja u ovoj oblasti omogućiti studentima da shvate organizacionu strukturu poslovnih subjekata (statusno kompanijsko pravo), kao i pravne odnose u koje oni stupaju (ugovori u privredi).

Nastavnik: dr Dijana  Savić Božić

Struktura bodova:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnost – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Veselinović, J., Privredno pravo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2017.
 2. Spalević, Ž., Marković, V., Poslovno pravo, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014.
 3. Spalević, Ž, Marković, V., Osnovi prava sa posebnim osvrtom na poslovno i turističko pravo, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2021.

Cilj predmeta jeste usavršavanje znanja i veština iz poslovnog jezika. Kontinuirano se radi na usavršavanju veština kao što su govor, čitanje, pisanje i slušanje, sa posebnim naglaskom na savladavanje poslovne terminologije u vezi sa hotelijerstvom i upravljanjem događajima. Predviđena je analiza studija slučajeva iz oblasti ljudskih potencijala. Priprema studenata za polaganje BEC (Business English Certificate) međunarodno priznatog ispita za prvi nivo (Preliminary) iz poslovnog engleskog jezika.

Nastavnik: Tijana Spasić Jakovljević, master

Cilj predmeta je da se studenti nauče ključnim načelim uspešne komunikacije u poslovnom svetu kao i da im omogući da razviju veštine komunikacije koje će im pomoći u profesionalnom komuniciranju u organizacijama sa poslovnim partnerima, nadređenima i podređenima i saradnicima na poslu. Predmet studente uči strategijama poslovnog komuniciranja, profesionalnoj poslovnoj korespondenciji u interkulturalnim okvirima, bontonu komuniciranja u različitim poslovnim sistemima za vreme poslovnog razgovora, pravilima ponašanja i odevanja prilikom poslovnih događaja, načinu vođenja poslovnih sastanaka, oslovljavanju i tituliranju sagovornika, poslovnom ponašanju i moralu kao i brojnim drugim veštinama, poput ovladavanja timskom i interpersonalnom komunikacijom, pisanja pozitivnih i negativnih poslovnih poruka i dizajniranja vizuelne komunikacije, a završava učenjem o poslovnom pregovaranju.

Nastavnici: dr Ivana Jošanov Vrgović, Milica Čučković, master, Jelena Parezanović, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • prisustvo i aktivnost – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Dobrijević, G., Poslovno komuniciranje i pregovaranje, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2021.
 2. Mandić, T., Komunikologija – psihologija komunikacije, Klio, Beograd, 2003.
 3. Đođrević Boljanović, J., Dražeta, L., Babić, L., Dobrijević, G., Razvoj karijere i poslovne veštine, Univerzitet Singidunum, 2020.

Osnovni cilj predmeta jeste da se studentima na pristupačan način omogući razumevanje uloge marketinga u ekonomiji i društvu, kao i procesa kojim menadžment kompanije analizira, planira, sprovodi i kontroliše marketinšku koncepciju. Dobro osmišljene marketinške aktivnosti kritične su za dugoročni uspeh bilo koje poslovne organizacije, jer marketinška funkcija omogućava organizaciji da privuče, zadrži i poveća bazu potrošača, tako što za njih kreira, isporučuje i komunicira superiornu vrednost u odnosu na konkurenciju. Predmet je osmišljen tako da studentima kroz praktične primere i aktivno učešće u nastavi omogući razumevanje tradicionalnih i digitalnih tehnika kojima se služe marketari da bi došli do svojih potrošača.

Program je usklađen sa savremenim poslovnim praksama i izvodi se u saradnji sa Digital Communications Institute (DCI) iz Beograda.

Nastavnici: dr Predrag Ristić, Jelena Parezanović, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnost i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Lamb C, Hair, J.F. i McDaniel, C., Marketing MKTG, prevedeno na srpski jezik u izdanju Data Status, Beograd, 2013.
 2. Stojanović, V., Marketing – menadžment istraživanja, drugo izdanje, Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijal- na, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, Banja Luka Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka, 2018.
 3. Rakita, B., Međunarodni marketing, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim konceptom upravljanja ljudskim resursima i ulogom ljudskih potencijala za konkurentnost savremenih organizacija.

U okviru ovog predmeta izučavaju se teorijski koncepti, strategije i modeli menadžmenta ljudskih potencijala u međunarodnom kontekstu, sa fokusom na razlike u odnosu na menadžment ljudskih potencijala u nacionalnim okvirima. Posebna pažnja je posvećena izučavanju aktivnosti međunarodnog menadžmenta ljudskih potencijala u procesu ekspatrijacije i repatrijacije saradnika, kao i aktivnostima menadžmenta ljudskih potencijala u međunarodnim merdžerima i akvizicijama.

Nastavnici: dr Jelena Đorđević Boljanović, dr Ivan Arnautović, dr Ivana Jošanov Vrgović

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Đorđević Boljanović, J., Pavić, Ž., Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
 2. Jošanov Vrgović, I., Menadžment ljudskih potencijala, Visoka strukovna škola poslovnih studija, Novi Sad, 2020.
 3. Arnautović, I., Ljudski resursi u bezbednosti. Akademska misao, 2021.
 4. Đorđević Boljanović, J., Menadžment ljudskih resursa, Univerzitet Singidunum, 2018.

 

Cilj predmeta je da se studentima omogući uvid u poslovnu etiku, etiku odnosa sa javnošću i novinarsku etiku interdisciplinarnim pristupom etike kao filozofske discipline, ekonomske politike, poslovne prakse, profesije odnosa s javnošću i medija. Studenti će se suočiti sa pitanjima pravednog i prirodnog poslovanja, prepoznavanjem neetičnog ponašanja u poslovanju te realizacijom i usklađenjem delovanja poslovne organizacije i to imajuči u vidu interese vlasnika tako i ostalih stejkholdera (zaposleni, klijenti, dobavljači itd.). Pitanja poput zajedničkog dobra, socijalnih principa, moralnog poslovanja, društvene odgovornosti i postavljanja, primene i kršenja etičkih kodeksa organizacija ključne su teme koje se obrađuju na ovom predmetu. Studenti će se, takođe, upoznati sa etičkim normama odnosa s javnošću poput profesionalnih vrednosti: stručnosti, integriteta, zagovaranja, nezavisnosti, odanosti i pravičnosti. Studenti će biti upoznati sa važećim međunarodnim i nacionalnim etičkim kodeksima profesije odnosa s javnošću.

Nastavnici: dr Ivan Arnautović, Milica Čučković, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Stojanović Prelević, I., Poslovna komunikacija i etika, Filozofski fakultet u Nišu, Niš, 2018.
 2. Cvijanović, D., Mihailović, B., Pejanović, R., Poslovna etika i komuniciranje, Institut za ekonomiku poljoprivrede i pravo, Beograd, 2012.

 

 

Cilj predmeta je da se studentima omogući da razumeju hotel kao sistem i to  kroz različite sektore i funkcije kao i specifičnosti poslovanja svakog od sektora i funkcija hotela. Neophodno je uputiti studente u procese upravljanja događanjima, dodatnom vrednošću u hotelu kao i u upravljanje sektorima u posebnim vrstama hotela. Studentima se pružaju znanja i veštine koje su potrebne za planiranje rada i izveštavanje o radu sektora kao i o svim ostalim aspektima upravljanja sektorom u hotelu.

Časovi vežbi se odvijaju u vrhunskom hotelskom softveru Protel, a predmet u celini se odvija u saradnji sa konsultantskom firmom MOREHotelier.

Nastavnici: dr Filip Đoković, Vladimir Vujčić, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Čačić, K., Poslovanje hotelskih preduzeća, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2013.
 2. Đoković, F., Odlučivanje u hotelijerstvu, Univerzitet Singidunum, Valjevo, 2018.
 3. Galičić, V., Poslovanje hotelskoga odjela smještaja, Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu, Opatija, 2017.

Cilj predmeta je da se studenti upoznavaju sa načinima na koje savremene kompanije prikupljaju finansijska sredstva, sa tehnikama za njihovo alociranje i donošenje odluka u oblasti finansija, i u vezi sa tim, njihovom osposobljavanju da u kasnijoj karijeri doprinose kreiranju nove vrednosti za vlasnike; upoznavanje sa pristupima u donošenju odluka u finansijskim organizacijama i kompanijama, i to u vezi sa investiranjem, finansiranjem i upravljanjem imovinom (aktivom); ovladavanje znanjima, metodama i tehnikama, kao i specifičnim veštinama koje su u dinamičnom poslovnom ambijentu od kritičnog značaja prilikom donošenja mnogih poslovnih, posebno finansijskih odluka.

Nastavnici: dr Ivan Arnautović, mr Veljko Samardžić

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Ranisavljević, D., Finansije, Univerzitet Singidunum, Valjevo, 2022.
 2. Benković, S., Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2018.

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovama elektronskog poslovanja, savremenim strategijama i modelima poslovanja u internet okruženju, kao i sa ulogom savremenih tehnologija i servisa elektronskog poslovanja u digitalnoj transformaciji preduzeća. Poseban cilj je da se studenti upoznaju sa tehnologijama i servisima elektronskog poslovanja i osposobe za projektovanje i implementaciju jednostavnih sistema elektronskog poslovanja. Studenti treba da budu da budu osposobljeni za izradu biznis plana za nastup na internetu, projektovanje i implementaciju jednostavnih sistema elektronskog poslovanja, korišćenje sistema za upravljanje sadržajem i sistema za razvoj elektronskih prodavnica.

Nastavnik: dr Ivan Pantelić

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Stankić, R., Elektronsko poslovanje, Ekonomski fakultet, Beograd, 2021.
 2. Radenković, B. i drugi, Elektronsko poslovanje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
 3. Mitić, B., Marketing u elektronskom poslovanju, Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka, 2015.

Cilj predmeta je sticanje stručnih znanja iz teorije i prakse upravljanja projektima neophodnih za uspešnu primenu u realizaciji raznovrsnih projekta i programa. Ishodi učenja se odnose na upoznavanje i ovladavanje savremenim metodama i tehnikama za upravljanje projektima.

Nastavnici: dr Edin Kalač

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Avlijaš, R., Avlijaš, G., Upravljanje projektom, Univerzitet Singidunum, 2022.
 2. Milovančević, M., Milčić, D., Anđelković, B., Projektni menadžment, Mašinski fakultet, Niš, 2015.
 3. Krpan, Lj., Upravljanje i vrednovanje projekata, Sveučilište Sjever, Koprivnica, 2021.
 4. Cetinski, V., Perić, M., Projektni menadžment, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2013.

Predmet je namenjen studentima sa ciljem upoznavanja sa relevantnim aspektima savremene teorije i prakse strategijskog menadžmenta, kao i sa načinima oblikovanja, analize i sprođenja poslovne strategije preduzeća.

Analiziraju se studije slučaja, održavaju se tribine i susreti sa menadžerima i vlasnicima biznisa, podstiče se razvoj kritičkog mišljenja kod studenata.

Partner na predmetu je Srpska asocijacija menadžera.

Nastavnici: dr Filip Đoković, dr Vladimir Marinković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. McIntyre, J., Đoković, F., Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2021.
 2. Stanković, J., Đoković, F., Strategijski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019.
 3. Ateljević, J., Kulović, Dž., Đoković, F., Bavčić, M. Strategic Management and Michael Porter: Changes and Challenges in the Global Business Environment. Routledge, 2023.

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa različitim vrstama događaja kao i celokupnim procesom kreiranja događaja, počevši od izrade kreativnog koncepta pa sve do njegove realizacije i evaluacije. U okviru predmeta, studenti će upoznati proces planiranja događaja, izradu koncepta i dizajna događaja, načine raspodele budžeta, resurse koji su potrebni za njegovo sprovođenje i načine evaluacije projekta. Event manadžeri imaju samo jednu priliku za organizaciju savršenog događaja.

Partneri u izvođenju nastave su konferencija MEKST, Turistički samit Vojvodine i hotel Crni vrh.

Nastavnici: dr Filip Đoković; Nemanja Dimić, master; Vladimir Vujčić, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Davidson, R., Business Events, Routledge, London, 2019.
 2. Organizacija specijalnih događaja, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2018.
 3. Živanović, M., Menadžment sportskih manifestacija, Visoka škola strukovnih studija „Akademija fudbala“, Beograd, 2007.

Cilj predmeta je da se pripre studenti za konkretne poslovne zadatke u području operativnog menadžmenta sa kojima će se susresti u radu u privrednim subjektima. Pri tome se poseban naglasak stavlja na praktična znanja, posebno kod kompleksnih radnji i odnosa kao i sticanje znanja i veština za donošenje ispravnih operativnih odluka, sprovođenjem odgovarajućeg operativnog planiranja praćenog analizom i kontrolom postignutih ciljeva i rezultata.

Nastavnici: dr Duško Petrović, mr Radmila Marković

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Vasić, Ž., Radojević, Z., Sajfert, D., Jevremović, M., Operativni menadžment, Visoka škola elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Beograd, 2015.
 2. Bagarić, I., Operativni menadžment, skripta, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2012.

Sticanje znanja iz oblasti organizacionih promena. Izučavanje osobina i ponašanja pojedinaca na menadžerskim pozicijama u organizacionim sistemima, kao i svih uticajnih faktora koji determinišu uspešno liderstvo, radi definisanja adekvatnih modela i načina menadžerskog uticaja i unapređenja funkcionisanja organizacionih sistema. Izučavanje procesa sprovođenja organizacionih promena, njihove neophodnosti i efikasnosti.

Nastavnici: dr Jelena Đorđević Boljanović; Milica Čučković, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnosti i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Janićijević, N., Upravljanje organizacionim promenama (5. izd.). Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta, 2021.
 2. Adizes, I., Upravljanje promenama: uvod u organizacionu terapiju: univerzalna primenjena teorija o tome kako voditi promenu do postizanja izuzetnih rezultata uz zajedničko vođstvo (Prošireno i revidirano izd.). ASEE, 2016.

Cilj predmeta je sticanje znanja, veština i kompetencija o osnovnim zakonitostima menadžmenta događaja, sa naglaskom turističku industriju. Cilj predmeta ogleda se u sticanju praktičnih znanja, veština i sposobnosti za kreativno programiranje događaja, upravljanje i organizaciju događaja, upoznavanje sa finansijskim aspektima događaja, kao i kontrolu kvaliteta događaja, a na bazi upoznavanja sa literaturom i praksom.

Nastavnici: Nemanja Dimić, master

Stručna praksa se realizuje u skladu sa odslušanim predmetima u prethodnim semestrima kao i u tekućem semestru.

Studenti se upućuju u tačno određene hotele i kompanije za organizaciju događaja. Trajanje prakse je do 3 meseca i svaka praksa je plaćena. Uz rad u preduzeću turističke privrede, student prati nastavu.

Pregled poslova koji studenti obavljaju su:

 1. poslovanje i upravljanje – istraživanje isplativnosti poslovnog poduhvata, planiranje poslovanja, izrada SWOT i ostalih analiza, apliciranje za određene projekte, modernizacija preduzeća;
 2. rad na računaru – poslovna administracija, upravljanje dokumentima, formiranje cena, kreiranje prezentacije;
 3. poslovna komunikacija – kreiranje izveštaja, pregovaranje, prezentovanje;
 4. računovodstvo i finansije – finansijske analize i predviđanja, budžetiranje, analiza zaliha, procena vrednosti preduzeća,
 5. marketinške aktivnosti – kreiranje marketinške strategije, analiza klijenata, kreiranje sadržaja za različite kanale komuniciranja.

Cilj predmeta jeste sticanje znanja, veština i sposobnosti u građenju ličnog brenda i brenda organizacije u kojoj zaposleni radi, jer su veštine komunikacije i veštine odnosa sa javnošću neophodne svakom čoveku bez obzira na profesiju kojom se bavi. S obzirom na usmerenost studenata ka javnoj komunikaciji, u okviru predmeta fokus je primerima kako razviti lični PR na socijalnim mrežama i Internetu.

Studenti će biti pripremljeni da samomstalno analiziraju i interpretiraju najvažnije teorije masovnog komuniciranja i teorije odnosa s javnošću, kritički vrednuju identitet, imidž i strategije brendiranja pojedinih država, organizacija i sopstvene ličnosti, procenjuju i primenjuju alate u odnosima s javnošću koji služe za kvalitetnu realizaciju komunikacionih aktivnosti i sprovođenje strategija u različitim poljima i oblicima  organizacija, kritički vrednuju različite oblike komunikacija u različitim društvenim kontekstima, odaberu, tumače i primenjuju kvalitativne i kvantitativne metode istraživanja tržišta i javnog mnjenja, samostalno izrađuju budžete koji se odnose na finansijska sredstva, ljudske potencijale i vreme kao i sa razumevanjem čitaju i tumače finansijske i nefinansijske izveštaje, primenjuju znanja iz psihologije u procesu komunikacije i razlikuju profesionalne i kulturološke zaheve u poslovanju i profesionalnom ponašanju.

Nastavnici: dr Predrag Ristić; Jelena Parezanović, master

Struktura ocene:

 • prvi kolokvijum – 30 bodova,
 • drugi kolokvijum – 30 bodova,
 • aktivnost i prisustvo – 10 bodova,
 • završni ispit – 30 bodova.

Literatura:

 1. Kostić Stanković, V., Filipović, V., Vlastelica, T., Odnosi s javnošću, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2020.
 2. Vlastelica, T, Lalić, D., Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2015, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

sr_RSSerbian